fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De volgende algemene voorwaarden gelden door en tussen u en Lisette Molenaar, Formuleerfabriek. Met website wordt deze website bedoeld: www.lisettemolenaar.com.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht wanneer we ze publiceren en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website. Uw voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

PRIVACY
Uw gebruik van de website is ook onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de website en gebruikers informeert over onze praktijken voor gegevensverzameling. Uw instemming met het privacybeleid is hierbij opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

TOEGANG TOT DE WEBSITE EN ACCOUNTBEVEILIGING
We behouden ons het recht voor om deze website en alle diensten of materialen die we op de website aanbieden naar eigen goeddunken zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de hele of een deel van de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de gehele website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de bronnen die het biedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website en alle middelen die u van de website downloadt dat alle informatie die u op de website verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u bij deze Website of anderszins te registreren, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door ons privacybeleid en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen enkele andere persoon toegang te geven tot deze website of delen daarvan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U moet bijzonder voorzichtig zijn bij het openen van uw account vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen bekijken of opnemen.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken om enige of geen reden uit te schakelen, inclusief als u, naar onze mening, een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOM
U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website en de middelen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website strikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website garandeert u het bedrijf dat u de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website niet zult gebruiken voor enig onwettig doel of verboden door deze woorwaarden. U mag de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website niet gebruiken op een manier die de website kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de website door een andere partij verstoren. U mag op geen enkele manier materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld of verstrekt via de website.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de service, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de website wordt gebruikt, is eigendom van het bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door copyright en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen, legendes of andere beperkingen in dergelijke inhoud na te leven en na te leven en zult geen wijzigingen daarin aanbrengen.

U zult de inhoud, geheel of gedeeltelijk, gevonden op de website of een van de middelen die beschikbaar zijn voor de overdracht of verkoop niet gebruiken, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enige manier de inhoud geheel of gedeeltelijk exploiteren. downloaden van de website.

De bedrijfsinhoud is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website geeft u niet het recht om ongeautoriseerd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingskennisgevingen in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor uw individuele gebruik gebruiken en geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf en de eigenaar van het auteursrecht. U stemt ermee in dat u geen eigendomsrechten verkrijgt op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, voor het intellectuele eigendom van het bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze voorwaarden.

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

E-MAIL EN ANDERE ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Het bezoeken van de website of het verzenden van e-mails naar het bedrijf vormt elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij bieden to u elektronisch, via e-mail en op de Website, voldoet aan elke wettelijke eis dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

We communiceren graag met u via e-mail en er zijn verschillende plaatsen op deze website die u de mogelijkheid bieden om een elektronische communicatie naar het bedrijf te sturen. Een dergelijke e-mail of andere elektronische communicatie creëert echter geen zakelijke relatie of contractuele relatie. Zoals meer volledig uiteengezet in ons Privacybeleid, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk blijft, maar we kunnen de veiligheid van dergelijke communicatie niet garanderen en kunnen niet garanderen dat we dergelijke communicatie niet zouden moeten vrijgeven als gevolg van een gerechtelijk bevel.

GEBRUIK VAN MALPLAATJES EN VORMEN

Het bedrijf biedt verschillende sjablonen en / of formulieren voor download en / of verkoop op deze website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze sjablonen en / of formulieren te gebruiken voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik. Tenzij anders aangegeven, erkent en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om de sjablonen en / of formulieren op welke manier dan ook te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken van, reverse engineeren, wijzigen, verbeteren of op enigerlei wijze exploiteren. , behalve voor wijzigingen in het invullen van de sjablonen en / of formulieren voor uw geautoriseerde gebruik.

Door formulieren te bestellen of te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de formulieren die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

GEBRUIK VAN BETAALDE CURSUSSEN, PROGRAMMA’S EN AANVERWANT MATERIAAL
Het bedrijf biedt van tijd tot tijd verschillende cursussen, programma’s en bijbehorend materiaal te koop op deze website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze cursussen, programma’s en bijbehorend materiaal (gezamenlijk de “cursussen”) te gebruiken voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik. Tenzij anders aangegeven, erkent en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om de cursussen op welke manier dan ook te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken van, reverse engineeren, wijzigen, verbeteren of op enige wijze te exploiteren.

Door cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat de cursussen die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door te bestellen of deel te nemen aan cursussen, stemt u er verder mee in dat u geen afgeleid werk maakt op basis van de cursussen en dat u geen concurrerende producten of diensten aanbiedt op basis van informatie in de cursussen.

GEBRUIK VAN GRATIS DOWNLOADBARE INHOUD
Het bedrijf biedt verschillende bronnen op deze website, waartoe gebruikers toegang hebben door een e-mailadres op te geven. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze middelen te gebruiken in ruil voor een e-mailadres (de “Freemium-inhoud”) voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent en stemt u ermee in dat u niet het recht hebt om de Freemium-inhoud op welke manier dan ook te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken van, reverse engineeren, wijzigen, verbeteren of op enigerlei wijze exploiteren.

Door de Freemium-inhoud te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de Freemium-inhoud die u downloadt alleen door u mag worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mag worden verkocht of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door de Freemium-inhoud te downloaden, stemt u er verder mee in dat u geen afgeleid werk maakt op basis van de Freemium-inhoud en dat u geen concurrerende producten of diensten aanbiedt op basis van informatie in de Freemium-inhoud.

ANNULERINGS- / TERUGBETALINGSBELEID
We willen dat je tevreden bent met je aankoop, maar we willen ook dat je je uiterste best doet om alle strategieën in het programma (de programma’s) toe te passen. U moet ook aantonen dat u hebt geprobeerd het programma zonder succes te implementeren. Om aan deze vereiste te voldoen, moet u het werk indienen:  de social media kanalen hebben aangemaakt en drie posts hebben geplaatst.

Voor de cursus Je social media als je visitekaartje – In 30 dagen de basis op orde is de termijn 30 dagen. Dit betekent dat binnen 30 dagen na de aanmelding van de cursus de mail waarin de annulering wordt aangevraagd door ons is ontvangen.

Nadat is vastgesteld dat u recht hebt op een annulering / restitutie op grond van dit beleid, geeft het bedrijf onmiddellijk een instructie aan de betalingsverwerker om de restitutie te verlenen. Het bedrijf heeft geen controle over de betalingsverwerker en kan geen terugbetalingen versnellen.

Als u een terugbetaling van een aankoop via de algemene voorwaarden ontvangt, worden alle licenties die u zijn verleend voor het gebruik van het materiaal dat aan u is verstrekt onder deze gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst, onmiddellijk beëindigd. U stopt onmiddellijk met het gebruik van het materiaal en vernietigt alle kopieën van de aan u verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot: video-opnamen, audio-opnamen, formulieren, sjabloondocumenten, diavoorstellingen, lidmaatschapsgebieden, groepen met sociale media beperkt tot betalende leden en andere middelen.

GEEN GARANTIES

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF BIEDT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF VAN ENIGE EN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DAT U OF EEN PERSOON OF ENIGHEID DIE MET U IS VERBONDEN KAN LIJDEN OF LIJDEN ALS GEVOLG VAN GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN / OF DE HULPBRONNEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KAN DOWNLOADEN . U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SOORT SCHADE, INCLUSIEF DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, EQUITIBELE OF GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE VOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE HIERIN GEGEVENS. HET BEDRIJF EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF EN / OF HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEKEN DIE VOOR ELK DOEL ZIJN OPGENOMEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK “ALS ZODANIG” GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN. HET BEDRIJF EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, BEPAALDE BEVOEGDHEID, BEVOEGDHEID EN BEVOEGDHEID.

VOOR ZOVER DOOR TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTAAN, IS DE ONDERNEMING EN / OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE WELKE OOK MET ONZE BEPERKING. , GEGEVENS OF WINST, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE MANIER VERBONDEN MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF AANVERWANTE DIENSTEN, HET VERSTREKKEN OF HET NIET Geven van diensten, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE , PRODUCTEN, DIENSTEN EN AANVERWANTE GRAFIEK VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF OP BASIS VAN CONTRACT, SCHORT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE ONDERNEMING OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS. DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGaan, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. ALS U NIET TEVREDEN BENT MET ENIGE PORTION VAN DE WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

VRIJWARIN
U stemt ermee in het Bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor eventuele verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van of onvermogen om de Website of services te gebruiken, door u geplaatste gebruikersposten, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders onderworpen is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig meewerkt met het bedrijf bij het instellen van beschikbare verdedigingen.

BEËINDIGING EN TOEGANGSBEPERKING
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website en de bijbehorende services of een deel daarvan op elk gewenst moment en zonder kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, en u stemt hierbij in om alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze Website of de Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met de arbitragebeding hierboven. Gebruik van de website is ongeautoriseerd in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden uitvoert, inclusief, zonder beperking, deze sectie.


WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden te wijzigen waaronder de website wordt aangeboden. De meest recente versie van de Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Het bedrijf moedigt u aan om de voorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van onze updates.

NEEM CONTACT OP
Vragen over de voorwaarden? Neem contact op met:

Lisette Molenaar
Formuleerfabriek
Churchilllaan 102
1078EM Amsterdam

E-mail: support@lisettemolenaar.com

Geldig vanaf 1 december 2019